ICHF HR

Do you want to explore the world of OPTICS ?

Przyłącz się do Grupy Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) z Instytutu Chemii Fizycznej PAN jako stażysta! Prowadzimy badania skupiające się na podstawach fizycznych obrazowania optycznego oraz opracowaniu nowatorskich metod obrazowania pokonujących obecne ograniczenia. Prowadzone projekty, z racji ich interdyscyplinarnej natury, realizujemy współpracując z grupami biologów, fizyków i lekarzy z całego świata. Kierownikiem grupy jest prof. Maciej Wojtkowski (laureat grantu Międzynarodowe Agendy Badawcze oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

W czasie stażu zostaniesz włączony w aktualnie prowadzone projekty badawcze, rozwijając swoje umiejętności, zależnie od wybranego zagadnienia, w obszarach:

 • Planowania, budowania i testowania układów optycznych do obrazowania układów biologicznych (oczu, skóry, komórek rakowych);
 • Tworzenia i rozwijania oprogramowania do analizy danych doświadczalnych (obrazów);
 • Optymalizacji elementów prototypowych układów diagnostycznych;
 • Symulacji numerycznych na potrzeby weryfikacji danych doświadczalnych i przygotowania przyszłych eksperymentów.

Mile widziane przynajmniej niektóre z poniższych:

 • Umiejętność programowania w MatLabie/Pythonie/LabView/C++
 • Orientacja w zagadnieniach optycznych (lasery, obrazowanie, światłowody)
 • Zainteresowanie zastosowaniami nauki w diagnostyce chorób
 • Znajomość elektroniki (projektowanie lub programowanie urządzeń)
 • Doświadczenie w komputerowej analizie obrazów

Okres stażu: 2-3 miesiące.

Wynagrodzenie: 2.000 zł netto/miesiąc

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Aplikuj już teraz, przesyłając swoje CV wraz z listem motywacyjnym* na adres: rekrutacja|ichf.edu.pl| |rekrutacja|ichf.edu.pl umieszczając w temacie Rekrutacja nr 36/2019.

Termin składania aplikacji mija 16.06.2019r.

Więcej informacji o grupie POB : 

www: www.pob-lab.com

*Wysyłając swoje CV informujesz, że zapoznałaś/zapoznałeś się z poniższą klauzulą informacyjną:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo - badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w zależności od okoliczności.
Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Instytutu. http://ichf.edu.pl/gen_inf/gen_pl/infor/ODO_klauzula_informacyjna.pdf 

 


 

Join Physical Optics and Biophotonics (POB) Research Group from Institute of Physical Chemistry PAS as a trainee. Our work focuses on fundamental physical aspects of optical imaging and developing innovative imaging techniques overcoming their limitations. We implemented interdisciplinary research projects, cooperating with biologists, physicists, doctors and engineers from the whole world. Our group is led by prof. Maciej Wojtkowski (winner of International Research Agenda Grant and Foundation for Polish Science Award)

During your internship you will join one of our project group, developing your skills in one of the following areas:

 • Designing, implementing and testing setups for optical imaging of biological systems (eyes, skin, cancer cells)
 • Building and developing software for analysis of experimental data
 • Optimisation of prototype diagnostic setups
 • Running numerical simulations for verification of the experimental data and designing of future setups

We expect that the trainee would have experience in at least one of the following areas:

 • Programming in Matlab / Python / LabView / C++
 • Basic knowledge about optics and photonics (lasers, imaging, fibre optics)
 • Interest in application of physics in modern diagnostics
 • Basic knowledge about electronics (design or programming)
 • Image processing

Internship duration: 2-3 months

Salary: PLN 2,000.00 / month

Note: limited number of places available!

Apply now by sending your CV and motivation letter* to the following address: rekrutacja@ichf.edu.pl with the subject Recruitment no. 36/2019.

The deadline for submitting applications: 16/06/2019.

More information about POB group:

www: www.pob-lab.com

*By sending your application, you confirm you are acquainted with the below General Information Clause:
The controller of your personal data is the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences with its registered office in Warsaw, NIP: 5250008755 (the "Institute"). The Institute will process your data for the purpose of carrying out scientific and research activities, providing services and contact with the Institute, on the basis of a contract (in connection with the performance of the contract or in order to take action on your request before the contract is concluded – Article 6, paragraph 1, letter b) of GDPR), the legitimate interest of the Institute (Article 6, paragraph 1, letter f) of the GDPR) and legal provisions (Article 6, paragraph 1, letter c) of the GDPR) - depending on the circumstances.
You have the right to: request access to your data, receive a copy of it; rectify (correct) it; delete it; limit its processing; transfer it; lodge a complaint to the supervisory body; withdraw your consent for processing at any time (withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal) or to lodge an objection to data processing. More information is available on the Institute's website. http://ichf.edu.pl/gen_inf/gen_en/GDPR%20-%20General%20Information%20Clause.pdf
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 666295.